Zabıt Kâtibi Kimdir, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Zabıt Kâtibi Kimdir, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
A+
A-
01.01.2019
21.206

Zabıt Kâtibi, Adalet Bakanlığınca Taşra ve Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir.

Görev yerleri, adliyeler (mahkeme veya savcılıklar), Bölge İdare ve İş Mahkemeleri, Seçim Kurulları veya Müdürlükleri veya İcra Memuru sıfatı ile İcra Daireleridir.

Zabit Kâtiplerinin işleri genelde rutin ve yoğundur. Sözlü ifadelerin yazılı ortama eksiksiz aktarılmasında önemli görev üstlenmektedirler. Görevleri sadece bununla sınırlı olmayıp mevzuatın kendilerine yüklediği görevler de vardır. Bunlar;

Zabıt Katibinin Görev ve Sorumlulukları:

 1. Yazi İşleri Müdürünün tayin ve tevdi ettiği işleri görmek,
 2. Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün olarak tutulup yazılması, mahkemeye ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak,
 3. Duruşmalara katılarak hâkimin nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek, tutanakları temiz ve okunaklı olarak yazmak ve hazır bulunan hâkimle birlikte imzalamak,
 4. Ara kararı gereğince yapılacak yazışma ve işlemler için tarafların ödemesi gereken miktarı, iş sahibine ve vezneye ya da yazı işleri müdürüne bildirmek, ara karar gereğinin yerine getirildiğini tutanak altına işaret ve imza etmek,
 5. Daha önce avans olarak yatırılmış paradan ara kararı gereğini yerine getirmek üzere vezneden ya da yazı işleri müdüründen gerekli kısmını almak ve bu isi karar verilmesinden iki gün içinde yapmak,
 6. HUMK’nin 157. maddesinde yazılı kimselerin ( her iki taraf ve vekilleri ) dosyayı incelemesine nezaret etmek,
 7. Mahkemece verilen ve acele islerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazmak,
 8. Mahkemece görevlendirildiği durumda, ihtiyati haciz dışındaki tedbirlerin tatbikini yapmak,
 9. Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak,
 10. Mahkemeden önce ve gerekmesi halinde muhakemenin bitmesinden sonra dava dosyasını inceleyebilecek mahkeme üyelerine vermek ve vakti zamanında noksansız almak,
 11. Cevabi zamanında gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak,
 12. Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler,
 • Kalem hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İş bölümüne göre kendisine verilen işleri zamanında yerine getirmek, biriktirmemek,
 • Yazı işleri müdürünün denetiminde Ceza hukuku ile ilgili mevzuat hakkında bilgilenmek,
 • Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basıp hakime imzalatmak,
 • Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerdeki defterler ve kartonları temiz, düzgün, sağlıklı bir şekilde tutmak,
 • Defterlerde düzeltme yapıldığı takdirde yanlış olan bölümün üzerini ince bir çizgi çizip defter kenarına düzeltme yaptıktan sonra keyfiyet Cumhuriyet Savcısı ve Hakimi veya Mahkeme Başkanınca onaylatması,
 • Dava dosyalarını gününde esas defterine kaydetmek,
 • Açılan her dava için ayrı bir dosya düzenlemek,
 • Mahkemelerce verilen kararlar ve suretlerinde imzasının bulunması zorunludur,
 • Her türlü tebligat işlemlerini yapmak,
 • Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için cezaevi müdürlüğüne yazı yazmak,
 • Tutanak ve diğer yazılı kağıtları yönetmeliğin 79. maddesine göre kullanmak,
 • Dosyaları yönetmeliğin 80. maddesine göre düzenlemek ve dizi listesi hazırlamak,
 • Duruşma günü listesi hazırlamak,
 • Mağdurun, müşteki, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafiilerinin kovuşturma zamanında delilleri incelemesine nezaret etmek,
 • Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Karara karşı istinaf, temyiz ve merci tayini isteminde bulunulması ile noksan ikmali için iade hallerinde “Dosya gönderme formu” doldurularak Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığa veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere imzaya sunmak,
 • Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.